« Mennesker blir eldre og eldre, og trenden fortsetter | Forsiden | OECD: - Sverige uten bærekraftig velferd »

Juni 12, 2005

Svar på kronikk

Hr. Redaktør,

Jeg viser til Skagestads kronikk om 1905.

Det norske kongeflagg 1844-1905

Jeg må si jeg støtter fullt ut konseptet å utfordre historiske myter. Spesielt er det nok behov for å rydde opp blant myter fra en tid hvor vi vet at kamp om union og kamp mellom folkemakt og kongemakt ble blandet sammen i en usalig suppe. Seierherrens offisielle historie er svært sjelden den objektive sannhet. Den inneholder tvert imot svært ofte propaganda, og det kan – som Skagestad påpeker – diskuteres hva som er fakta og hva som er propaganda som har overlevet.

En av de myter som Skagestad tar opp er at unionen ble oppløst den 7. juni. Jeg registrerer at Skagestad opererer med datoen 27. oktober – datoen for kunngjøringen av Oscar IIs abdikasjon – ikke 26. oktober – datoen for selve tronfrasigelsen. Hvilken dato som er den riktige av disse to som datoen for den svensk-norske unionens oppløsning er forsåvidt ganske så uvesentlig i forhold til om det er stortingsvedtaket 7. juni eller tronfrasigelsen som representerer unionsoppløsningen. Jeg skal derfor ikke her begi meg ut på en drøftelse av dette. Jeg understreker imidlertid at jeg fullt ut deler oppfatningen at det var ved Kong Oscars abdikasjon at unionen ble oppløst.

Skagestad legger vekt på selve unionen når det gjelder stortingsvedtakets manglende legitimitet. Han påpeker at det dreide seg om en avtale mellom to parter – Norge og Sverige. Dette er nok det vanligste perspektiv for dem som diskuterer 7.-juni-vedtakets legitimitet. Jeg vil imidlertid legge vekt på den norske konstitusjonelle orden, noe Frede Castberg var inne på i sitt foredrag for 50 år siden. Man hadde en grunnlov, som satt rammene for Staten. Denne ga Stortinget mye makt, men ikke all makt. Det Stortinget gjorde var å sette seg over Grunnloven og tilrane seg makt. Man kan mene at situasjonen forsvarte det, men med en slik prinsippløshet, som situasjonsbestemt konstitusjonalisme innebærer, kan man ikke forvente at konstitusjonalismen skal komme styrket ut av det. Vi kan si at idag er Stortinget nærmest permanent allmektig. Grunnloven er knapt mer enn et symbol, og det er neppe heldig.

Jeg er enig med Skagestad at den fredelige løsningen på konflikten Oscar i Marstrand er en grunn til å feire. Selve unionens oppløsning kan jeg muligens la meg overtale til å feire, selvom jeg ser mange misunnelsesverdige trekk ved perioden 1814-1905 i forhold til perioden 1905-2005. Kuppet mot Kongen og Grunnloven kan jeg imidlertid ikke forstå at vi skal feire. Jeg kan ikke forstå at noen som tror på en begrenset stat, vil feire noe slikt. Da Kong Oscar II besteg den norske trone, hadde vi ikke parlamentarisme. Vi hadde en ganske så begrenset stat. Da parlamentarismen kom, fikk vi – riktignok efterhvert – en ganske så aktiv og omfattende stat sett i forhold til før parlamentarismen. Mye av grunnen til dette er nok den illusjon at vi nå styrer oss selv, og at det hele tiden kan henvises til et mandat fra folket.

Stortinget og demokratiet har vært en stor byrde for oss. Når det står mellom Oscar II og Stortinget, anser jeg det som absurd at folk som tror på en begrenset stat, skal feire sistnevntes avsettelsesvedtak mot førstnevnte. Det er blitt sagt at innsatsen i 1814 ble fullbyrdet i 1905. Det er det reneste sludder og vås! Fedrene på Eidsvold ga oss en maktfordelingsgrunnlov. Maktfordelingssystemets endelikt ble fullbyrdet i 1905.

Ikke minst må man kunne si at den ganske så løse svensk-norske unionen er langt å foretrekke fremfor nåtidens union, som er et redskap for mere statsmakt, og som så ofte blir fremstillet som en union som vi ”må” delta i.

Mangt kan sies om dette. Interesserte kan blant annet henvises til to engelske artikler jeg nylig har skrevet om dette. Den ene tar utgangspunktet i Stortingets fysiske plassering i forhold til Slottet og tar et videre historisk perspektiv. Den andre, som også kommer i en kortversjon, er mer konsentrert om Oscar II og unionsoppløsningen.

J.K. Baltzersen

Posted by Baltzersen at Juni 12, 2005 10:00 FM

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:
http://www.farmann.no/cgi-bin/mt-tb.cgi/53

Comments

Hr. Redaktør,
Som forfatter av den kronikken som J.K. Baltzersen kommenterer, vil jeg bare bemerke at jeg langt på vei deler de synspunkter som Baltzersen målbærer. Jeg har ennå ikke rukket å lese de to artikler som det henvises til, men det akter jeg – med forventningsfull interesse – å gjøre!
Med vennlig hilsen,
Odd Gunnar Skagestad.

Posted by: Odd Gunnar Skagestad at Juni 13, 2005 08:57 FM

Post a comment
Remember Me?