Farmand 11. november 1905 om kongedømme eller republikk foran avgjørelsen

Hvem har ikke hørt Juristerne
tale om, at en Lov er udprocederet, og deres professionelle Glæde over en ny
Lov, som kan give Leilighed til misforstaaede Fortolkninger og deraf flydende
Processer?

I den Forstand, hvori Juristerne
bruger Ordet, er Kongeriget Norges Grundlov af 17. Mai 1814 udprocederet. Vort
Folk har lært at forstaa og at bruge den, og med alle de formelle Mangler, som
klæbede ved den, har 90 Aars konstitutionell Udvikling udfyldt Grundloven, saa
den idag har gjort det norske Folk til Verdens frieste i politisk og
demokratisk Henseende.

Dersom Majoriteten af det norske
Folk alligevel skulde forkaste Grundlovens faste juridiske Grundlag for
Samfundslivet, vilde dette være et mærkeligt Exempel paa, at en Nation unødigen
forlader en tusenaarig Tradition; thi i hele Norges Historie har Folket
udmærket sig gjennom sin udprægede Respekt for Loven.

Og skal vi virkelig give de
politiske Sagførere Leilighed til i de kommende 25 Aar at blive rige paa at «udprocedere»
den nye Grundlov?

Arbeidere, Bønder, Handelsmænd og
Fabrikanter ønsker lovbunden Frihed til at arbeide hver i sit Kald. De vil
sikkerlig med knusende Majoritet slaa Urostifternes Forsøg paa en Omvæltning
til Jorden.

Hvis Grundloven ikke sikrede
Friheden, vilde alle Samfundsklasser have staaet samlet i Kravet paa en
Forandring; men under de faktisk bestaaende Forhold, er Republikanernes
Agitation kun et Udslag af upraktiske Drømme eller de Skuffedes Magtbegjær.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.