Farmand 12. august 1905 om folkeavstemningen og forretningsverdenen

Der er i vort Land ingen enkelt
Stand, som har større personlige Interesser at varetage ved Folkeafstemningen
imorgen end den norske Forretningsverden.

At rette nogen speciel Opfordring
til dens Repræsentanter om at møde frem og gjøre sin Pligt anser vi for ganske
overflødigt. Forretningverdenen ved, hva det gjælder. Den har midt i den mest
bevægede Tid under hele Krisen ikke vist noget spor af Nervøsitet. Den har
besvaret svenske Udfordringer med den Taushed, de har fortjent, eller med et
lunt Humør, som der gaar adskillige Anekdoter om. Den har godtgjort overfor
ængstelige Forretningsforbindelser rundt om i den øvrige Verden, at der intet
var at resikere for dem ved at opretholde deres Forretningsvirksomhed paa
Norge. Denne Optræden har ikke forfeilet sin Virkning. Den har sammen med den
Fasthed, som er udvist af vore Statsmyndigheder og af Pressen, styrket
Udlandets Tro paa vor Ret og Evne til at leve en selvstændig Nations Liv, og
naar engang disse Maaneders Historie skal skrives, vil den norske
Forretningsverdens offervillige Indsats uden Tvil mindes med Erkjendtlighed.

Under disse Omnstændigheder er
det en given Sag, at Forretningsverdenens Mænd møder i Tusener og atter Tusener
i Afstemningslokalerne. De vil gaa som til en Skiftesamling, hvor en hurtig
Likvidering af Boet er en Hovedbetingelse for, at det virkelig reelle Værdier
kan nyttiggjøres. Unionen har økonomisk saavel som politisk gjort den mest
eklatante Fallit, og de eneste Værdier, som i Virkeligheden er igjen at redde,
er den Trang til økonomisk Forstaaelse og nyttigt Samarbeide, som i sin Tid
blev søgt realiseret, bl.a. gjennom Mellemrigslovens Bestemmelser. Denne
Følelse er, saavidt vi har forstaaet, endnu levende hos den norske
Forretningsverden, trods alt hva der er passeret. Men forat den skal efterlade
sig praktiske Spor i Fremtiden, gjælder det, at der ikke finder nogen Forhaling
Sted af Unionsopgjøret, ligesaa lidt paa det økonomiske som paa det politiske
Omraade.

De Tusener af Jasedler, som
norske Forretningsmænd imorgen lægger i Urnerne fra Fredrikshald til Vadsø, er
ensbetydende med Kravet: Hurtig Afvikling.

I den Aand ved vi, at den norske
Forretningsverden vil have sin Afgjørelse fortolket. Det bør den svenske
Forretningsverden være paa det rene med.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.