Farmand 17. juni 1905 om forretningsverdenen og den politiske situasjon

Den norske Forretningsverden
staar for Tiden i en Position, som stiller betydelige Krav til dens Værdighed
og Klogskab. Den har at tage Hensyn indad og udad i storre Udstrækning, end
Folk udenfor Forretningsverdenen i Almindelighed er paa det rene med, og
samtidig gjælder det, at den under denne Hensyntagen ikke ofrer noget at den Handlekraft
og Foretagsomhedslyst, som er et at drivhjulene i Forretningslivet.

Saavidt vi har kunnet bringe i
Erfaring gjennem Samtale med
Forretningsmænd i forskjellige Brancher her i Byen og gjennem Meddelelser i
Udenbyspressen, er den norske Forretningsverden ikke blevet det mindste nervøs
over den Situation, som er fremkaldt ved 7. Juni Beslutningen. Her i Landet
gaar Forretningslivet, som vi allerede tidligere har nævnt, sin rolige Gang, og
det er saa langt fra, at Begivenhederne har havt en nedslaaende Virkning paa
norske Forretningsmænd, at tvertimod nu mere end nogensinde føler det en
Æressag at gaa rolige og ranke gjennem de Vanskeligheder, som maatte forestaa i
den nærmeste Fremtid.

Vi ønsker at fremholde dette
Faktum specielt overfor de Kredse i Sverige, hvor man vitterlig forsøger at
intimidere den norske Forretningsverden gjennem Afbrydelse og Vanskeliggjørelse
af Forretningsforbindelser med norske Kolleger. Vi har saaledes, for at nævne et Exempel, seet et Brev
fra et tysk Firma til dets herværende Agent, hvori nævnte Firma oplyser, at en
at dets svenske Kunder har meddelt, at det ikke længer ønsker at staa i
Forretningsforbindelse med vedkommende Firma gjennem dets norske Agent. Det
tyske Firma bemærker hertil, at der ikke er andet for end at lade det svenske
Firma faa sin Vilje frem og herefter gjøre Forretninger med det direkte, mens
Agenten selvfølgelig blir staaende som det tyske Firmas Agent for alle dets
øvrige Forbindelsers Vedkommende her oppe. I etpar andre Tilfælde har vi hørt
Tale om ganske pludselige Vareforhøielser paa hele 15 à 20 %, som kommer
aldeles umotiveret fra et forretningsmæssigt Synspunkt og selvfolgelig leder
til Afbrydelse istedenfor Afslutning af Kontrakt.

Det er en Selvfølge, at vi ikke gjør den svenske Forretningsverden
som saadan ansvarlig for denslags ondartede og ukloge Forsøg paa at komme
norske Forretningsmænd tillivs; men da specielt et at de Firmaer, vi ovenfor
har nævnt, hører til et at Sveriges mere betydelige i sin Branche har vi fundet
at burde gjøre opmærksom paa, at vi ikke er ubekjendt med den Politik, som her
drives.

Vi tillader os at henstille til
de af vore Venner og Forbindelser i Sverige, som endnu formaar at se koldt og
klogt paa Stillingen, at lægge al sin Indflydelse i Vægtskaalen for at
forhindre, at det svenske Forretningsliv ledes ind i nogetsomhelst boycotting Spor overfor norske
Interesser. Vi kan forsikre dem – med Tilslutning er vi vis paa at hele den
norske Forretningsverden – at det ikke vil være til noget Gavn for Sverige i
Øieblikket, men til utvilsom Skade for det i Fremtiden.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.