Farmand 18. november 1905 om kongevalget og forretningsverdenen

Inden en stor Del af vore Læsere
modtager nærværende Nummer af vort Blad, vil Norges Storting have skredet til
Valg af Norges Konge. Efter al Sandsynlighed vil det finde sted inden iaften.

Efter det Udfald
Folkeafstemningen har faaet, er der inden alle Kredse af vort Folk bare én
Mening om, at Norges nye Kongedømme skal staa fredlyst i Nationenes Bevidsthed,
saasandt, saasandt dets Indehaver vil forstaa at møde sit Folk med en ligesaa
ærlig og redebon Vilje, som vort Folk ønsker at gaa ham selv imøde med.

Den norske Forretningsverden
deler af let forklarlige Aarsager i særlig Grad den Opfatning, ikke mindst paa
Grundlag af de Erfaringer, den i Aarenes Løb har havt Anledning til at gjøre om
det Partikongedømmes skadelige Indflydelse paa Næringslivet. De Aarsags- og
Virkningsforhold, som her gjorde sig gjældende, danner et Kapitel i vor
økonomiske Historie, som det ikke her er Anledning til at komme nærmere ind
paa. Men saa meget kan siges, at de Begivenheder, vi har oplevet isommer, har
aabnet alles Øine i saa Henseende, og netop derfor er der heller ingen Stand i
vort Land, som i høiere Grad end Forretningsverdenen har fundet sig i de Offre,
som det har krævet at naa did, hvor vi nu staar.

Det er vort Haab, at Landets
Næringsliv maa blomstre under det nye Kongedømme, og at de Offre, vi har
paalagt os for at reise det, maa give os et rigt materielt Udbytte, saavist som
vi ved, at de har løftet vort politiske Niveau.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.