Farmand 26. august 1905 om fremtiden

Efterat den svenske Regjering har
modtaget det norske Tilbud om Forhandling, vil det nu forhaabentlig ikke være
meget længe, før den norsk-svenske Krise er fredelig løst.

For os her i Norden er dette den
vigtigste Faktor ved Bedømmelsen af de økonomiske Fremtidsudsigter. Paa begge Sider
af Kjølen har selvfølgelig den politiske Usikkerhed lagt en Dæmper paa
Foretagsomheden; man begynder ikke paa store, nye Foretagender, naar Aviserne
omtaler Krig som en Mulighed. Men tiltrods for Krisen har det norske
Forretningsliv i dette Aar artet sig som sædvanligt, og det er berettiget deraf
at slutte, at Landets Økonomi allerede havde begyndt at forvinde Følgerne af
Jobbetidens Udskeielser; thi uden dette skulde man vanskelig kunne tro, at en
saa alvorlig Situation skulde have kunnet vare i Maaneder uden at afstedkomme
financielle Vanskeligheder.

Da vort Land forhaabentlig faar
en god Høst, er det berettiget at haabe, at Krisens Afslutning vil betegne
Begyndelsen til en økonomisk Opgangsperiode i vort Land.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.