Regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper

Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskap som er stiftet før denne tid får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon. Nye allmennaksjeselskaper må følge reglene for å bli registrert.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Hans Jørgen Lysglimt
    Posted 8 December, 2005 at 8:36 pm | Permalink

    Denne loven er en uthuling av eiendomsretten. Om vi tolker dette som en forsmak på hva vi kan vente oss av den rødgrønne regjeringen, er tendensen klar. De rødgrønne vil ikke kollektivisere eiendommen direkte, de vil uthule hva det betyr å eie noe til det ikke lenger har mening.