« Jan Arild Snoen: Hvem lyver om Irak? | Main | No work and no play »

Menneskelig varmeverk?

Ingen kjede er sterkere enn dens svakeste ledd. Det gjelder også med hensyn til årsakskjeder. Jo flere ledd, desto flere usikkerhetsfaktorer og potensielle feilkilder. Svikter ett eneste ledd i kjeden, faller hele resonnementet sammen. Svikter flere ledd, havner resonnementet hinsides enhver redningsoperasjon. Som Henrik Ibsen sa, - Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest.

La oss anvende denne forståelsen på en av vår tids mest populære myter – nemlig forestillingen om den angivelig menneskeskapte globale oppvarming.

Myten – eller teorien, om man vil – består av en kjede inneholdende følgende postulater:

Menneskelig virksomhet (spesielt forbrenning av karbon) har resultert i en øket (og stadig økende) CO2 -andel av Jordens atmosfære. Denne økningen fører til en forsterket drivhus-effekt, som i sin tur har medført eller vil medføre en økning i jordatmosfærens gjennomsnittstemperatur – populært kalt ”global oppvarming”.

Dette er et postulat-knippe som vi uavlatelig bombarderes med i allehånde media og i uttalelser fra allehånde ”eksperter”. Vanligvis i sterkt forenklet form – andre ganger med påhengte (om enn underforståtte) hypoteser om hvilke kalamiteteter denne globale oppvarmingen må antas å føre til. Som for eksempel under årets stortingsvalgkamp, da enkelte politikere viste til orkanen ”Katrina”s herjinger som ”bevis” for at vi må redusere bilkjøringen ...

Fra politikeres og andre (mer eller mindre kvalifiserte) geofysiske autoriteters talerstoler gjentas til kjedsommelighet forestillingen om de menneskeskapte klimaendringer, med en salvelsesfylde som har gitt disse postulatene en egendynamikk og en selvforsterkende status av ugjendrivelig, opplest og vedtatt ”sannhet”. Som ”sannhetsbevis” henvises likeledes uavlatelig til den massive enighet som angivelig råder på autoritativt hold. Hyppig siterte kilder omfatter diverse rapporter fra FNs klimapanel (IPCC), CICERO Senter for klimaforskning og Arktisk Råds klimastudie ACIA. Her kan man blant annet få vite at den globale oppvarmingsprosessen – som vi angivelig er på full fart inn i – vil resultere i en temperaturøkning i Jordens atmosfære på mellom 1,50 og 60 Celsius innen år 2050, at økningen vil bli aller sterkest i Arktis, samt at klimaet på Jorden vil bli mer uforutsigbart – bortsett fra at det vil bli hyppigere, sterkere og mer ødeleggende stormer og andre naturkatastrofer.

Så langt det toneangivende tankegods på området.

For bedre å forstå hva det hele dreier seg om, kan det være nyttig å ta en titt på selve atmosfæren – å gi oss selv et begrep om hva den egentlig er for noe.

Jordens atmosfære består av følgende komponenter, angitt i prosentandeler:

78, 09 % Nitrogen
20, 95 % Oksygen
0, 93 % Diverse edelgasser – i hovedsak Argon
0, 03 % Karbondioksyd – også kalt CO2

(Tilsammen 100,00 %)

CO2 utgjør med andre ord 3/10000 eller tre tiendedels promille av jordatmosfæren, dvs. en forsvinnende liten andel av totalen. Denne andelen har vært tilnærmet konstant i historisk tid. Enkelte klimaforskere antar at denne andelen ahr økt med ca. 10 % i løpet av de siste 100 årene, - hvilket meget vel kan være tilfelle. Dette anslaget (som egentlig bare er en gjetning) er imidlertid beheftet med betydelige metodiske usikkerheter, og er forståelig nok vanskelig verifisérbart.
Det innebærer uansett - gitt de forsvinnende små volumene som vi her taler om – ingen signifikant endring i jordatmosfærens totale sammensetning.

Til teorien om at menneskelig virksomhet har resultert i en øket CO2-andel av atmosfæren, og at denne økningen medfører en forsterket drivhus-effekt, som i sin tur fører til en økning av jordatmosfærens gjennomsnittstemperatur, må følgende bemerkes:

• Det foreligger intet empirisk materiale (ingen måledata e.l.) som tyder på at det faktisk har funnet sted noen slik oppvarming i løpet av de siste 100 år, eller at noen slik oppvarming finner sted nå.
• Det er ikke påvist noen entydig sammenheng mellom en eventuell forsterket drivhus-effekt og en eventuell derav følgende økning i jordatmosfærens gjennomsnittstemperatur – angjeldende fysiske prosesser (hvorav drivhus-effekten er én) er mer kompliserte enn som så.
• Det er heller ikke påvist at en eventuell øket andel av CO2-innholdet i atmosfæren vil føre til noen forsterket drivhus-effekt. Drivhus-effekten er et produkt av samspillet mellom mange faktorer – prosesser såvel som substanser – og blant disse skiller ikke CO2 seg ut som en substans med radikalt annerledes – og dermed spesielt utslagsgivende – egenskaper enn atmosfærens øvrige klimagasser.
• Uansett er CO2-komponenten i jordatmosfæren så forsvinnende lite at eventuelle utslag ville være uten praktisk signifikans.
• At den eventuelle økning av CO2-innholdet i atmosfæren som antas å ha funnet sted gjennom de siste 100 år skulle skyldes menneskelig virksomhet, er ikke påvist. Men selv om dette (mot formodning) skulle være tilfelle, foreligger det ingen påvist årsakssammenheng mellom en slik antagelse og antagelsen om at det skulle foregå en såkalt ”global oppvarming”.

Til teorien om en årsakssammenheng mellom menneskelig virksomhet og en angivelig ”global oppvarming”, er således å si at vi her har å gjøre med en årsakskjede som utelukkende består av en serie ytterst svake ledd.

Det er ikke dermed sagt at teorien nødvendigvis er gal. I virkelighetens verden er alt i prinsippet mulig. Men i mangel av noen form for troverdig begrunnelse må teorien likevel sies å ha formodningen mot seg, - som juristene sier så vakkert. Og vi andre bør nøkternt kunne konstatere at teorien – inntil påviselig belegg for noe annet måtte foreligge – hører hjemme i overtroens og mytenes verden.

Comments

Til Odd Skagestad.

Jeg maa sige, at det er forblöffende, at du kan skrive det, du skrev, hvis
du har läst geofysik og klimatologi.

Det jeg har imod din artikel, er ikke, at den er ufuldständig, men at
faktisk alt, du skriver, er forkert eller vildledende.

Det er ikke bare tilföjelser, kildekritik eller andet (det er vigtigt, det bliver vi ikke
uenige om) - dit indläg har helt glippet pointen.

Det er muligt, at du har ret i, at mennesket ikke paavirker klimaet, og
det er selvfölgelig ogsaa muligt, at flertallet af klimaforskerne tager
fejl - det er slet ikke det, jeg paastaar. Men selv udfra dette er det, du
skriver, altsaa helt haablöst - det ville enhver skeptisk klimatolog -
Patrick Michaels, Richard Lindzen, David Legates og andre - straks
fortälle dig, hvis du viste ham det.

Jeg läser selv biologi og har kun haft kemi som redskabsfag i sammenlagt halvandet aar,
sa det er altsaa ikke kemi paa särligt höjt niveau, man behöver for at
kunne indse det, jeg skrev - du har jo ret i, at det bestemt ikke er
nogen ny erkendelse, at atmosfärens sammensätning i sig selv er irrelevant
for, om noget er en drivhusgas.

Det, jeg skriver om gassers fysiske egenskaber, er ikke et supplement, men selve hovedsagen i forhold til absorption, og det, du skriver om atmosfärens sammensätning, er helt irrelevant - ganske enkelt.
Det tror aabenbart, at klimaforskerne er uvidende om atmosfärens gassammensätning, men alle, der har haft biologi i gymnasiet, ved udmärket godt, at CO2 kun udgör 0,03% af atmosfärens gasarter - og de fleste ved ligesaa godt, at det ikke siger noget som helst om, om en gas er en drivhusgas - det er ikke engang et daarligt argument, det er slet ikke et argument.

Jeg gaar ud fra, at du ved, at selve drivhuseffekten - altsaa den naturlige - er den vigtigste aarsag til, at Jorden overhovedet er beboelig og ikke har en temperatur paa minus 14-15 grader. Denne
mekanisme er jo fysisk/kemisk meget vel kortlagt, og det er der heller ingen diskussion om.

Men du er tilsyneladende ikke klar over, at CO2-indholdet i atmosfären ikke er steget med 10, men med 30% i de sidste godt 100 aar, og at disse maalinger - direkte, fra iskerner o. lign - er meget paalidelige og ikke särligt omstridte - heller ikke af de Kyoto-kritiske klimatologer?

Jeg er enig i, at elementær metodologisk nøkternhet er vigtigt. Men du bliver nödt til at dokumentere, at teorien om drivhuseffektens empiri består av selektive observasjoner i kombinasjon med spekulative og
ikke-etterprøvbare hypoteser.

Maaske er du ikke klar over, at ingen klimaforskere paastaar, at drivhusgasser er det eneste, der bestemmer Jordens temperatur? Alle er enige om, at f.eks afstanden til solen, vulkanske partikler og skydäkket
ogsaa har en stor indflydelse, og der maales ogsaa en masse paa dem.
Men ingen af disse faktorer ser ud til at kunne forklare den temperaturstigning, vi oplever nu. Hvad er det selektivt observerede her?

Og teorien er jo langt ude over det spekulative stadium - den er jo over 100 aar gammel (formuleret af Svante Arrhenius i 1896), og den kan sagtens modbevises. Med hensyn til det efterprövbare er vi jo igang med et gigantisk eksperiment nu, hvor vi öger atmosfärens CO2-indhold - og ser temperaturen stige. Hvis tempperaturen ikke var steget, ville teorien jo väre empirisk modbevist. Mener du dette helt alvorligt?

Klimaforskerne er ikke en flok guruer, hvis ord er lov, og jeg tror ikke blindt paa dem pga. deres status. Men jeg mener pga. det overväldende antal af observationer, der stötter deres teori om en menneskeskabt
paavirkning af klimaet, at det er langt det sandsynligste, at de har ret.
Deres observationer og tolkninger kan selvfölgelig tilbagevises af nye observationer og teorier, og jeg er til enhver tid villig til at tage etablerede hypoteser op til revision, hvis der skulle komme noget nyt.

Men forelöbig ser det ikke ud til at väre tilfäldet - og slet ikke i din artikel. Den viser mest et banalt ukendskab til kemi, og det virker heller ikke som om, at du har helt styr paa, hvad selve teorien om drivhuseffekten egentlig gaar ud paa. Hvis du har kendskab til nogen forskningsresultater paa omraadet, afslörer du det i hvert fald ikke.
Helt ärligt forstaar jeg ikke, at du kan have et basalt kendskab til klimatologi og skrive saadan noget.

En forudsätning for kildekritik er vist, at man har läst nogle kilder, man saa kan kritisere. Saa pröv at göre det först - saa kan vi diskutere videre. Det handler slet ikke om politiske uenigheder her, men om at faa styr paa kendsgerningerne.

Jeg beklager, hvis jeg kommer til at fornärme dig, men det er altsaa simpelthen noget sludder, hvad du skriver. Det kan vanskeligt beskrives anderledes.


Mvh

Christoffer

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting