« Hegnar, demokrati og kapitalisme | Main | Krigens århundre »

Ansvarlighetsloven

Riksretten§ 8. Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 5 år straffes det medlem av Statsrådet som ved handling eller undlatelse bevirker til

b) at en beslutning av Stortinget ikke blir gjennemført, eller at en handling blir foretatt i strid med en stortingsbeslutning

§ 11. Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover eller øiensynlig er skadelig for riket, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 10 år.

Kommentar

Dette vil nærmest per definisjon – ihvertfall i henhold til Ansvarlighetsloven – si at et medlem av Statsrådet er straffskyldig nærmest fra dag én i statsrådsstolen. Enten er han straffskyldig i henhold til § 8 bokstav b eller så er han straffskyldig i henhold til § 11 1. ledd.

På tross av at strafferammen er høyere for brudd mot Grunnloven enn mot stortingsbeslutninger velger statsrådene – ihvertfall som hovedregel – å gjøre seg straffskyldig ifølge § 11 1. ledd. Kan dette ha med sannsynligheten for tiltale for de 2 forbrytelseskategoriene å gjøre? Eller har det heller å gjøre med at det er mistillitsvotum som vil bli brukt mot en statsråd som ikke efterlever, eller som motarbeider, en stortingsbeslutning.

Nå er fordelen med riksrettsinstituttet at man kan stilles til ansvar selv når man er gått av som statsråd.

La oss derfor få stillet alle gjenlevende statsråder siden 1932 for riksrett.

En kuriositet er at hvis man ser bort fra tvilsom konstitusjonell sedvanerett, er § 8 bokstav b i strid med Grunnloven, da den ikke samsvarer med maktfordelingsprinsippet. Det er derfor en plikt i henhold til Ansvarlighetsloven for enhver som blir dømt til fengsel efter § 8 bokstav b, å rømme fra fengselet. Noe annet ville være unnlatelse som ”bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,” men dét er en annen sak.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting