« Farmand 24. juni 1905 om fremtidens oppgaver | Main | Farmand 26. august 1905 om fremtiden »

Farmand 12. august 1905 om folkeavstemningen og forretningsverdenen

Der er i vort Land ingen enkelt Stand, som har større personlige Interesser at varetage ved Folkeafstemningen imorgen end den norske Forretningsverden.

At rette nogen speciel Opfordring til dens Repræsentanter om at møde frem og gjøre sin Pligt anser vi for ganske overflødigt. Forretningverdenen ved, hva det gjælder. Den har midt i den mest bevægede Tid under hele Krisen ikke vist noget spor af Nervøsitet. Den har besvaret svenske Udfordringer med den Taushed, de har fortjent, eller med et lunt Humør, som der gaar adskillige Anekdoter om. Den har godtgjort overfor ængstelige Forretningsforbindelser rundt om i den øvrige Verden, at der intet var at resikere for dem ved at opretholde deres Forretningsvirksomhed paa Norge. Denne Optræden har ikke forfeilet sin Virkning. Den har sammen med den Fasthed, som er udvist af vore Statsmyndigheder og af Pressen, styrket Udlandets Tro paa vor Ret og Evne til at leve en selvstændig Nations Liv, og naar engang disse Maaneders Historie skal skrives, vil den norske Forretningsverdens offervillige Indsats uden Tvil mindes med Erkjendtlighed.

Under disse Omnstændigheder er det en given Sag, at Forretningsverdenens Mænd møder i Tusener og atter Tusener i Afstemningslokalerne. De vil gaa som til en Skiftesamling, hvor en hurtig Likvidering af Boet er en Hovedbetingelse for, at det virkelig reelle Værdier kan nyttiggjøres. Unionen har økonomisk saavel som politisk gjort den mest eklatante Fallit, og de eneste Værdier, som i Virkeligheden er igjen at redde, er den Trang til økonomisk Forstaaelse og nyttigt Samarbeide, som i sin Tid blev søgt realiseret, bl.a. gjennom Mellemrigslovens Bestemmelser. Denne Følelse er, saavidt vi har forstaaet, endnu levende hos den norske Forretningsverden, trods alt hva der er passeret. Men forat den skal efterlade sig praktiske Spor i Fremtiden, gjælder det, at der ikke finder nogen Forhaling Sted af Unionsopgjøret, ligesaa lidt paa det økonomiske som paa det politiske Omraade.

De Tusener af Jasedler, som norske Forretningsmænd imorgen lægger i Urnerne fra Fredrikshald til Vadsø, er ensbetydende med Kravet: Hurtig Afvikling.

I den Aand ved vi, at den norske Forretningsverden vil have sin Afgjørelse fortolket. Det bør den svenske Forretningsverden være paa det rene med.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting