« Farmand 11. november 1905 om kongedømme eller republikk foran avgjørelsen | Main | Skrev Farmand i 1905 »

Farmand 18. november 1905 om kongevalget og forretningsverdenen

Inden en stor Del af vore Læsere modtager nærværende Nummer af vort Blad, vil Norges Storting have skredet til Valg af Norges Konge. Efter al Sandsynlighed vil det finde sted inden iaften.

Efter det Udfald Folkeafstemningen har faaet, er der inden alle Kredse af vort Folk bare én Mening om, at Norges nye Kongedømme skal staa fredlyst i Nationenes Bevidsthed, saasandt, saasandt dets Indehaver vil forstaa at møde sit Folk med en ligesaa ærlig og redebon Vilje, som vort Folk ønsker at gaa ham selv imøde med.

Den norske Forretningsverden deler af let forklarlige Aarsager i særlig Grad den Opfatning, ikke mindst paa Grundlag af de Erfaringer, den i Aarenes Løb har havt Anledning til at gjøre om det Partikongedømmes skadelige Indflydelse paa Næringslivet. De Aarsags- og Virkningsforhold, som her gjorde sig gjældende, danner et Kapitel i vor økonomiske Historie, som det ikke her er Anledning til at komme nærmere ind paa. Men saa meget kan siges, at de Begivenheder, vi har oplevet isommer, har aabnet alles Øine i saa Henseende, og netop derfor er der heller ingen Stand i vort Land, som i høiere Grad end Forretningsverdenen har fundet sig i de Offre, som det har krævet at naa did, hvor vi nu staar.

Det er vort Haab, at Landets Næringsliv maa blomstre under det nye Kongedømme, og at de Offre, vi har paalagt os for at reise det, maa give os et rigt materielt Udbytte, saavist som vi ved, at de har løftet vort politiske Niveau.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting