« Social Networking: LinkedIn.com | Main | »

Demokratisér OL!

Av J.K. Baltzersen

Vi har atter et OL blant oss. Det finnes noen blant oss som påpeker at det ikke er snakk om noen olympiade. De vil hevde at en olympiade er 4-årsperioden fra et OL til et annet. De vil videre hevde at det er sommer-OL som forbindes med olympiaden. Noen av dem vil kanskje til og med påstå at en vinterolympiade er en 4-årsvinter. Disse må ignorereres. Disse er elitister. De forstår ikke at massen har rett.

At massen har rett må også gjenspeiles i hvordan medlemmene i Den Internasjonale Olympiske Komité (CIO) utpekes. Vi bør ta opp hansken efter Vegard Ulvang – edsavlegger ved Lillehammer-OL – og avvikle denslags føydale levninger som denne komitéen representerer. Norge – med sine stolte demokratiske tradisjoner – bør ta initiativet til å demokratisere De Olympiske Leker. En ordning hvor de nasjonale komitéer utpeker sine representanter, er heller ikke god nok. Tenk på alle dem som blir holdt utenfor med en slik ordning. Ei heller er nasjonale landsomfattende valg tilfredsstillende. Tenk, vi kan jo få tilstander som med det amerikanske valgmannskollegiet, der flertall kan bli til mindretall – og mindretall til flertall. Nei, vi må ha listevalg hvor hele verden er én valgkrets. Hele verdens befolkning må tvinges til urnene for å velge medlemmene av CIO.

CIO er en privat stiftelse, sier kritikerne. De sier videre at selvsupplering er ganske vanlig i private stiftelser. Dét sier mere om disse stiftelsene enn noe annet. Alle ikke-demokratiske institusjoner er føydale levninger, og de hører hjemme på historiens skraphaug. Vi skriver tross alt 2006.

CIO er en privat organisasjon, sier de samme kritikerne. Privat? Alt som kalles ”privat” påvirker alle og enhver. Og da må jo enhver ha stemmerett over det. OL påvirker ihvertfall enhver som bor i Norge. Det påvirker enhver som har fjernsynsapparat. Og dét har jo enhver som bor i Norge. Finnes det særinger i Norge uten fjernsynsapparat, sier du? Det kan jo være OL som er årsaken til at de ikke har fjernsynsapparat. Da må de ihvertfall få den ene av de 6 milliarder stemmer. Finnes det folk som ikke har råd til fjernsynsapparat, eller som ikke vet hva et fjernsynsapparat er, sier du? De kan jo ikke nektes stemmerett på grunn av dét. Dét er jo udemokratisk, usolidarisk, urettferdig og mere til!

Enkelte har fremmet forslag om at FN bør overta kontrollen over CIO. Dette er et godt forslag, men det er ikke bedre enn verdensvalg til CIO. Hvis FN overtar kontrollen, blir ihvertfall CIO lagt under staters kontroll. Da slipper vi dette tullballet med en privat organisasjon. Alle vet jo at det private er roten til alt ondt.

Hva med eiendomsretten. sier du? Eiendomsretten er en levning fra før den franske revolusjon. Alle vet jo at det idag er snakk om eiendomsresten. Se bare på Skatteetatens logo. I den logoen ser man det lille kakestykket man får lov til å beholde. Eiendomsretten hører hjemme i tidligere tider. Alt som ikke er basert på at folkeflertallets vilje skal skje fyldest, hører hjemme på historiens skraphaug.

Når vi først snakker om å demokratisere OL, bør vi ikke la det være med verdensomfattende valg til CIO. Hva er det som tilsier at kun de beste skal få heder, ære og medalje? Idealtid og lignende konsepter bør inn i OL. Den som kommer nærmest gjennomsnittet bør få gullmedaljen. Skjønt, hvorfor skal elitistiske dommere tildele medaljer. Hvilke forutsetninger har disse for å dømme? De er jo bare utpekt av andre som er udemokratisk utpekt. Nei, vi kan ikke nøye oss med verdensvalg til CIO. Vi må ha verdensvalg av dommere til hver enkelt gren. Er noen bedre egnet til å avgjøre hvem som er en god dommer, sier du? Hva slags elitistisk tankegods er dette? Har du ikke lært deg de grunnleggende demokratiske prinsipper? Ingen er mere egnet til å treffe beslutninger enn andre. Enhver skal ha én stemme.

Egentlig er det et demokratisk problem at vi har dommere som tror de har bedre forutsetninger enn andre til å avgjøre hvem som skal få medalje. Dette gjelder selvom dommerne er valgt ved verdensvalg. Egentlig burde det være verdensfolkeavstemninger om dette. Alle som sitter foran et fjernsyn bør få gi sin stemme. Et enormt apparat bør organiseres for å hente inn stemmesedler fra den del av verdensbefolkningen som ikke sitter foran et fjernsynsapparat. Hvem som skal få medalje, bør hver og en med lik stemme få ta stilling til. Noe annet ville være dypt udemokratisk. Slik kan vi jo ikke ha det. Det er jo tross alt 2006.

Forresten, skal folk få gullmedalje? Gull ble jo brukt som penger før i tiden. Det ble jo henvist til historiens skraphaug. Skal vi drive å dele ut anakronismer? Dette må vi ha en verdensomfattende folkeavstemning om.

Når vi første er i gang, bør også hvem som skal delta avgjøres ved verdensomfattende folkeavstemninger. Vi vet jo alle at det er viktig å få delta. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta, lærer vi jo. Deltagelse kan således ikke avgjøres av elitistiske personer i de lukkede rom. Det er en menneskerett å delta. Kvalifikasjoner er ikke relevant. Akkurat som udugelige politikere har en rett til å bli valgt til parlamenter, har udugelige idrettsutøvere en rett til å delta i OL.

Skjønt, hva er det vi sier her? Vi har da ingen rett til å si at de er udugelige som er demokratisk valgt. Ingen er mere udugelig enn andre. Alle er vi like. Og det er en demokratisk rettighet at alle er demokratisk valgt.

Du er ikke sportsidiot, sier du? Du bryr deg ikke om sport eller OL, sier du? Du vil overlate dette til dem som kan det, og dem som er interessert? Det er en borgerplikt å bry seg! Det er en borgerplikt å være interessert! Og hvis du nekter, skal vi dra deg til stemmelokalet med bena først! Slike nedsettende elitistiske begreper som ”sportsidiot” skal vi ikke ha noe av!


J.K. Baltzersen er sivilingeniør. Se også øvrige av hans artikler.

Comments

Hahaha! lol.
Ja dette viser hvor pilråtne alle de såkalte demokratiske organisasjonene i vår tid er blitt.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting