Er det rart skattene er høye?

I media dukker det stadig oftere opp referanse til ulike statlige tilsyn, etater man ikke ante eksistensen av før de med den største selvfølgelighet blir nevnt f.eks i NRK Alltid Nyheter.

Vi har forundret oss litt over denne nyoppvokste jungelen av alle slags tilsyn, så vi var ikke snauere enn at vi Googlet etter “tilsyn”.


Wow.
Hold dere fast. Vi fikk opp følgende liste over direktorater og tilsyn på nettstedet Norge.no. Vi gjengir in extenso:

Navn

 1. ABM-utvikling
 2. Aetat Arbeidsdirektoratet
 3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 4. Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard
 5. Brønnøysundregistrene
 6. Datatilsynet
 7. Departementenes servicesenter
 8. Direktoratet for Arbeidstilsynet
 9. Direktoratet for naturforvaltning
 10. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 11. Direktoratet for utviklingssamarbeid – Norad
 12. Fiskeridirektoratet
 13. MDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 14. Jernbaneverket
 15. Justervesenet
 16. Konkurransetilsynet
 17. Kredittilsynet
 18. Kystdirektoratet
 19. Lotteri- og stiftelsestilsynet
 20. Luftfartstilsynet
 21. Mattilsynet
 22. Medietilsynet
 23. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 24. NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
 25. Oljedirektoratet
 26. Patentstyret – Styret for det industrielle rettsvern
 27. Petroleumstilsynet
 28. Politidirektoratet
 29. Post- og teletilsynet
 30. Riksantikvaren
 31. Riksarkivet
 32. Rikstrygdeverket
 33. Sjøfartsdirektoratet
 34. Skattedirektoratet
 35. Sosial- og helsedirektoratet
 36. Statens bygningstekniske etat
 37. Statens forurensningstilsyn
 38. Statens helsetilsyn
 39. Statens jernbanetilsyn
 40. Statens landbruksforvaltning
 41. Statens legemiddelverk
 42. Statens lånekasse for utdanning i Oslo
 43. Statens strålevern
 44. Statistisk sentralbyrå
 45. Toll- og avgiftsdirektoratet
 46. UDI – Utlendingsdirektoratet
 47. Utdanningsdirektoratet
 48. Vegdirektoratet
 49. Vernepliktsverket

Flere av disse er gamle kjente, uten at dette begrunner deres nødvendighet. Vi utlyser nå en konkurranse: Hva blir direktorat eller tilsyn nr. 50? Tom for idéer? Fortvil ikke. Vi fikk blod på tann og søkte også på “Statlige råd”. (Se lenger ned) Gjett om vi fikk tilslag! Blant disse må det da være mange kandidater som kan forfremmes til “tilsyn” eller “direktorat”? Vi bare spør.

Men IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – dét hadde vi aldri hørt om før. Vi måtte slå opp. Og tronende på toppen fant vi denne:

IMDi utlyser 11 stillinger
IMDi utlyser to lederstillinger og ni rådgiverstillinger. Det skal ansettes regionale ledere i IMDi Øst og IMDi Nord, mens det søkes etter fast og midlertidig ansatte rådgivere i IMDi Sør, IMDi Vest og sentralt.

Kast dere på, folkens, her er det karrieremuligheter! Og disse 11 stillingene er garantert bare begynnelsen. Dersom lederne skal ha håp om å avansere i lønn, må de skaffe seg så mange undersåtter som mulig (dere kjenner vel Buchanan?), så søk i dag! Det nevnes ikke noe om krav til kvalifikasjoner heller, så ikke vær beskjeden!

Vi fant også:

Åpningsmarkering i IMDi Sør
Felespill, statistikk og burmesisk knivdans stod på programmet da IMDi Sør holdt åpningsmarkering i Arendal Kulturhus 21. februar. Tusseladden dukket også opp.

Tusseladden dukket også opp – her også, menes det vel. Der er 48 andre direktorater og tilsyn, så her har vi et gedigent habitat for tusseladder.

Statlige råd
Vi gir oss ikke, her kommer listen:

 1. Bedriftsdemokratinemnda
 2. Bioteknologinemnda
 3. Bivirkningsnemnda
 4. Bunad- og folkedraktrådet
 5. De nasjonale forskningsetiske komiteer
 6. Den norske UNESCO-kommisjonen
 7. Det kriminalitetsforebyggende råd
 8. Forbrukertvistutvalget
 9. Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
 10. Fordelingsutvalget
 11. Foreldreutvalget for grunnskolen
 12. nnsynsutvalget
 13. KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 14. Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 15. Klagenemnda for stedsnavnsaker
 16. Konkursrådet
 17. Kringkastingsrådet
 18. Markedsrådet
 19. Mesterbrevnemnda
 20. Navnekonsulenttjenesten for samiske navn -Sámi Nammanevvohat
 21. Pasientskadenemnda
 22. Personvernnemda
 23. Rådet for bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK)
 24. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
 25. Språkrådet
 26. Statens kunstnerstipend
 27. Statens namnekonsulentar på Vestlandet
 28. Statens navnekonsulenter for Østlandet
 29. Statens navnekonsulenttjeneste for Midt-Norge
 30. Statens navnekonsulenter for Nord-Norge
 31. Statens navnekonsulenttjeneste for kvenske stedsnavn
 32. Statens råd for funksjonshemmede
 33. Statens seniorråd
 34. Teknologirådet
 35. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet I
 36. Tilsynsutvalget for dommere

Ja, her er det vel nok å ta av. Selv falt vi for
4 Bunad- og folkedraktrådet , det må da være en forsømmelse at ikke dette forlengst er blitt
50 Bunad- og folkedrakttilsynet!
Det går utvilsomt kjapt å opprette et nytt råd til erstatning for nr. 4. Hva med statens råd for mer morgengymnastikk?
Forresten – var det ikke noe som het statens råd for ernæring og fysisk aktivitet – eller noe?
Vi beklager at vi går i surr i denne jungelen av råd og utvalg.

Vi merker oss også 28-32, og finner det oppsiktsvekkende at Statens navnekonsulenttjeneste for Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya mangler.

Denne sykdommen har vart noen år – vi husker vel Wesenlund og Heide Steens kostelige parodi “supperådet”. Det synes å være blitt verre siden den gang.

Synes dere at dette ble en lang liste? Vel, den lar seg lett korrelere med skattenivået. For dette koster nok flesk, og produserer intet ut over karriere for byråkratene.

Ha en riktig god helg!

(http://www.dyrkmammon.no)

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.