" /> Farmann: June 2006 Archives

« May 2006 | Main | July 2006 »

June 26, 2006

Farmann tar sommerferie

Sommeren og sommervarmen har kommet, Farmann tar sommerferie ut juli.
Det kan forekomme nytt materiale tross ferien.

God sommer ønsker vi alle lesere!

June 25, 2006

Det overadministrerte Norge

Av J.K. Baltzersen

I forrige uke la tankesmien Civita frem rapporten Det overadministrerte Norge av Øyvind Såtvedt. Såtvedt er stabssjef ved byrådsformannens kontor i Oslo. Denne skribent var tilstede under frokostseminaret, og skribenten har lest rapporten.

Rapporten kan virke lovende når Dag Ekelberg skriver i forordet:


Denne rapporten skiller seg ut ved at den ikke foreslår mer politikk.

Den store skuffelse kommer imidlertid når det i rapporten sies:


[U]tdefinering av spesifikke problemstillinger fra det offentlige ansvarsområde er likevel kortsiktig eller naivt i et bredere samfunnsperspektiv.

Rapporten kan nok for mange synes altfor tettpakket med administrative detaljer. Videre kan denne skribent ikke se i rapporten noe særlig potensiale for forbedringer i offentlig forvaltning. Dette er muligens en kombinasjon av at skribenten ikke ser hvordan ting skal bli så meget bedre ved litt omorganisering, og av at budskapet nok ikke kommuniseres godt nok, men det kan like gjerne være at det kun er bare det ene av disse to fenomener som gjør seg gjeldende.

Såtvedt gjør i rapporten seg noen tanker om begrepet demokrati. Han er ikke like ille som mange, idet det ofte blir slik at demokratisk og udemokratisk brukes om fenomener avsender henholdsvis liker og ikke liker. Rapporten avviker imidlertid fra den klassiske definisjon av demokrati, og man kunne under frokostseminaret merke tendenser til uenigheter om hva begrepet demokrati omfatter. Da blir diskusjonen slitsom. Ved diskusjoner må man tross alt snakke samme sprog.

Såtvedt uttalte under frokostseminaret at demokratiet tar utgangspunkt i enkeltmenneskers rettigheter, som individene gir fra seg ved valg. Man kan jo spørre seg om hvordan man kan la være å gi fra seg disse rettighetene, og om hvordan man eventuelt beskytter de rettigheter man ikke har gitt fra seg når stortingspresidenten ber om stemmer foran Oscar Wergelands maleri av Eidsvoldsmennene. Dag Terje Andersen, som var invitert til å holde innlegg på frokostseminaret, og som under seminaret uttalte at ”politikere skal kunne blande seg inn i alt,” mistenker skribenten sterkt for ikke å være enig i denne demokratidefinisjonen.

Såtvedt ga uttrykk for et ønske om et mer effektivt demokrati og mer politisk legitimitet.

Ett perspektiv er at det er sløsing med skattebetalernes penger når eksempelvis EU-parlamentet flytter mellom Brüssel og Strasburg. Et annet perspektiv kan være at når EU-parlamentarikerne er opptatt med flytting, er det andre ting de ikke får gjort, f.eks. å lage nye reguleringer.

Det kan være grunn til å minne om hva Will Rogers (1879-1935) sa:


Be thankful we're not getting all the government we're paying for.

Når det gjelder øket politisk legitimitet, kan jo dette ha sine positive sider, men det kan også stilles spørsmål om vi virkelig vil dette. Med øket legitimitet har Statens makt øket av den naturlige årsak at statsmaktsutøvelse er blitt mere legitimt – på godt og ondt. Det er ikke sikkert at mere legitimitet er ønskelig. Det kan være at det kloke her ville være å komme med den gamle advarselen om å være forsiktig med hva man ønsker seg, for det kan gå i oppfyllelse.

Når det gjelder Dag Terje Andersens påstand om at vi holder oss idag med de samme prinsippene som da vi på et tidlig stadium fikk vår nasjonale grunnlov og det kommunale selvstyre, er det grunn til å spørre hvilken planets historie det er Andersen har studert. Man kan mene hva man vil om utviklingen siden 1814, men en påstand om at det er de samme prinsipper vi holder oss med idag som i 1814 fordrer vel et lengre måneopphold?

Andersen hadde også en refleksjon om Gaustadtoppen. Dette var visstnok et ”politisk fjell.” Den som kommer fra den ene siden, tegner fjellet på én måte, og den som kommer fra den andre siden, tegner fjellet på en helt annen måte. Moralen er visstnok at selvom fjellet blir tegnet på hver sin måte, tar ingen av dem feil. Andersen må innrømmes et poeng, selvom denne skribent ikke er helt med. La oss illustrere det med et eksempel for denne moralen. Noen ser at lovfestet kjønnskvotering til private bedrifters styrer er feil. Andre ser at det er riktig. Skribenten er ikke helt med på at ingen av perspektivene er feil.

Denne skribent kan ha sympati med ønsket om å fjerne det ene av de to nivåene fylkeskommunen og primærkommunen, men skribenten er ikke imponert – hverken av denne rapporten eller Dag Terje Andersen. I vurderingen av norsk forvaltningsstruktur kan det anbefales å ta med Odd Gunnar Skagestads kronikk fra januar om forvaltningsreform, hvor Skagestad blant annet sier:


Den rasjonelle løsningen ville da være å overføre de fleste oppgaver som idag er tillagt fylkene, til staten sentralt. Og dersom vi – for å få såkalte slagkraftige enheter – reduserer antallet kommuner til ca. 100 stykker, så nærmer vi oss faktisk det antallet fylker som Norge hadde i middelalderen. Disse var – og er fortsatt – distrikter med forlengst etablerte og stort sett geografisk definerte innbyrdes grenser. Navn – tradisjonsrike, men samtidig høyst levende navn som folk føler tilhørighet til – har de jo allerede. Så hvorfor ikke da like godt kalle dem fylker?

Debatt om det overadministrerte Norge ønskes velkommen, og i så måte er også Civitas utgivelse av denne rapporten prisverdig.


J.K. Baltzersen er sivilingeniør. Flere av hans artikler finnes her.

June 24, 2006

Clemet sjef i Civita

Kristin Clemet blir ny sjef i Civita efter Terje Svabø 1. september..

Overhørt i dagligvareforretning

Samtale mellom 2 venninner:


Han bare ”[det han sa]”
Jeg bare ”[det hun sa]”
Han bare ”[det han sa]”
Jeg bare ”[det hun sa]”

Slik kunne det vel fortsette. Og det sies at analfabetismen i dette landet er utryddet. Over sommeren kommer det vel en FN-rapport som gjentar påstanden. Vi minner om Farmanns dekning av fjorårets rapport fra UNDP.

June 22, 2006

Arkitektur i Kina

Spennende nye byggeprosjekter i Kina. (BusinessWeek)

Kilder og kildekritikk

Vi liker å skrive og peke på gode artikler innenfor de emnene Farmann dekker. Siden Farmann er et norsk forretningsblad er hovedvekt på forretnings- og finansrelaterte artikler relevante for vår hovedsaklige norske leserkrets.

At vi peker på en god artikkel betyr likevel ikke nødvendigvis at vi i stort anbefaler den kilden artikkelen kommer fra. Vi kan for eksempel gjerne peke på artikler fra såvel høyresiden som venstresiden og fra helt andre syn. Vi peker også gjerne på gode artikler fra skribenter som vi ellers er uenige med.

Farmann linker også dynamisk til innhold fra flere andre nettsteder såvel som til vårt eget åpne forum. Disse linkene betyr selvfølgelig heller ikke at vi anbefaler eller står inne for alt det som skrives på disse stedene. Det enkelte nettsted og den enkelte skribent må selv stå for det de skriver.

Linkene på Farmann er snarere pekere til kilder og steder med høy sannsynlighet for å finne interessant materiale.

I det hele tatt må sunn fornuft og kildekritikk benyttes ved all lesning – også av dette.

June 21, 2006

Oil prices could be halved

"The White House could also urge Ben Bernanke and the Federal Reserve to get more serious about fighting inflation by mopping up some of the excess liquidity that he and predecessor Alan Greenspan spawned. In a noninflationary environment, oil prices would be about half what they are today."


Steve Forbes - Forbes Magazine i sin seneste kommentar

Farmann kommentar:
Steve Forbes er som så ofte briljant i sin analyse. Alikevel tar han ikke opp vårt poeng om den seneste tidens turbulens i prisen på gull. Forbes anbefaler å stirre blindt på gull, vi våger ikke anbefale det lenger.
Hans J. Lysglimt

Den norske kronen svekker seg

Den norske kronen har svekket seg. Vi mener dette er en god mulighet til å hedge mot et fall i USD. Vårt råd om å selge USD mot NOK og CHF har gått feil vei, men CHF har fart en del bedre en NOK.
Valutakommentar i Dagens Næringsliv

June 20, 2006

Den skandinaviske modellen

Forbes Rich Karlgaard diskuterer den skandinaviske modellen. (Forbes)

As P.J. O’Rourke once said about Sweden: "It shouldn’t work, but it does."

June 19, 2006

Inflasjonen tar fart – maleri til 104 millioner USD

En Gustav Klimt er gått for USD 104 millioner, ny rekord for et maleri. (Di.se)

Kommentar: Gullets ville ferd

Grafen viser gullets utvikling de seneste 12 måneder.

Fra å ha ligget et stykke over USD 400 i flere år begynte gullet en voldsom oppgang høsten 2005. Oppgangen gav seg først etter at metallet hadde doblet seg mot USD. Det mest oppsiktsvekkende er likevel ikke oppgangen men den påfølgende nedgangen fra USD 720 nivået til dagsnoteringen på USD 571 – hva betyr dette?

Vi er sterke tillhengere av gull og av at gull er den stabile parten i prisforholdet mot USD. Det er med andre ord ikke gullet som går opp eller ned i pris, men USD som øker eller minsker i verdi. Denne gangen holder dog ikke denne tolkningen, det er åpenbart at verdien av USD ikke har doblet seg for så å falle 20% på mindre enn 12 måneder. Det fremstår derfor som åpenbart at det har vært et vesentlig spekulativt element i prisen på gull. Spørsmålet er hvor stort dette spekulative elementet er og hva det betyr for prisen på gull fremover.

Vi er fremdeles overbevist om at den enorme likviditetstilførselen verdens sentralbanker har tilført de seneste 10 årene spesielt har gitt tilgangsprisinflasjon som før eller senere vil slå ut i konsumprisinflasjon – alternativet er kraftig deflasjon, noe vi tror og håper ikke skjer. Vi mener derfor fundamentalt at gull hører hjemme i en portefølje som en stabilisator, men når man jakter på denne stabiliserende effekt må man samtidig ta hensyn til at gull i seg selv er blitt et formål for kraftig spekulasjon. Dette i seg selv tilsier noe mindre gull i porteføljen i forhold til tidligere analyse.

Vi mener det spekulative rushet i gull nå stort sett er over og at vi vil se lavere volatilitet for gull enn hva vi har sett de seneste månedene. Gullet er nå tilbake på omtrent det nivået det var før spekulasjonsbølgen satt i gang, om enn på et noe høyrere nivå. Vi forventer at gullet vil bunne ut omtrent på disse nivået for så igjen å begynne en langsiktig trend oppover.

June 18, 2006

Google to focus on London for next phase of growth

LONDON is to become the centre of operations for Google’s next big phase of growth as the internet search engine company focuses its efforts on mobile phones, wireless laptops and personal digital assistants to increase its already massive user base.

*
Senior executives at Google told The Times this week that the company’s mobile division is expected soon to become the biggest driver of new business. The mobile operations are run from London by Nikesh Arora, the vice-president of European operations, who was poached two years ago from T-Mobile, the mobile-phone operator. (The Times)

Kundeservice i Norge og USA

Denne uken kunne Farmanns utsendte medarbeider oppleve å bli avvist som kunde på grunn av åpningstider.

Farmanns medarbeider møtte et kvarter for tidlig i håp om at fleksibilitet kunne utøves. Det var ingen lang omvei – i forhold til andre gjøremål – å besøke forretningen. Det var noen tilstede. Jeg åpner klokken ni, lød avvisningen. Det kan være mange grunner til at man ikke ønsker å ekspedere kunder utenfor åpningstiden. Én grunn til at man ikke ønsker å ekspedere før åpningstiden kan være at andre kunder er lovet ting ferdig til åpningstiden. Da går det an å forklare dette.

Dette med kundeservice kan amerikanere generelt mye bedre enn nordmenn. Man vil neppe oppleve å bli avvist på grunn av åpningstid i USA dersom det er betjening tilstede som kan betjene en. Det vil ihvertfall skje langt sjeldnere der enn her.

Ifjor kunne den nevnte utsendte medarbeider oppleve i et supermarked i USA at betjeningen unnskyldte seg for at den hadde behov for å ordne noe i en hylle rett foran en kunde. Opplever man slikt i Norge?

Norwegian Wood(-stock)

Har man sin gangvei mellom hjem og jobb gjennom Frognerparken forbi Frognerbadet, kan man ikke unngå å legge merke til Norwegian Wood(-stock).

At Sørlandets og Danmarks svar på Woodstock er milevis unna hovedstaden, blir en fattig trøst for hovedstadens borgere i disse dager.

Aftenposten: for deg som vil bli statsminister

Man kunne nylig observere reklame for Aftenposten med teksten ”For deg som vil bli statsminister.”

Det begynner å bli svært lenge siden det sto respekt av Aftenposten. Det samme gjelder forsåvidt også statsministerembedet. Trykkfeil og dårlig kvalitet forøvrig skal man ikke lete lenge efter i Aftenposten.

Politisk kannestøperi er nærmest blitt et krav for politikere. Vil du bli politisk kannestøper, les Aftenposten.

June 17, 2006

Microsoft ser på fremtiden

Microsoft stands astride the computing world much as another corporate giant, I.B.M., once did. Now its task is to avoid repeating I.B.M.'s mistakes.

As the PC era wanes and the Internet era gathers force, Microsoft's revenues have never been higher and its quarterly profits remain in the billions. But it has yet to find profitability in an array of businesses that it has entered beyond those it has dominated, operating systems and office applications.

Finding the company's way in the new era will largely fall to the successors to Bill Gates, who announced on Thursday that he would leave his day-to-day role at Microsoft in two years. But in an interview on Friday in his office on the Microsoft campus, Mr. Gates said he was confident that the company was positioning itself for success in its fourth decade and beyond. (New York Times)


...
"It is clear to me that Gates lost touch with the core of the company several years ago, as evidenced by the collapse of the Longhorn project and the abyss the Windows group fell into," said Michael A. Cusumano, a management professor at the Massachusetts Institute of Technology, "so this announcement is really just recognizing what already exists — his mind is elsewhere."

On Friday, Mr. Gates acknowledged that he was not following Vista on a daily basis. That job belongs to another executive, Jim Allchin, who has announced that he will leave once the troubled program is shipped successfully.

June 16, 2006

Intervju: Bill Gates, trer av innen to år

Bill Gates har forteller at han går av fra fulltidsstilling i Microsoft innen to år. (News.com)

June 15, 2006

Kjøp: Feriebolig i Thailand

Vi spiste denne uke middag med en sentral aktør i en av de største reiselivsselskapene i Europa. Godt utbud av direktefly er blandt de viktigste kriteriene for et lykket ferieboligkjøp. Og, der er det ikke tvil, det er Thailand som har og vil oppnå kristisk masse fra Skandinavia. Det bor nå 3000 nordmenn fast i Thailand, det går en rekke flighter hele vinteren. Gøteborg, Stockholm og Køpenhavn like så. Thailand oppnår kritisk masse og det vil bare øke på veksten. Så dersom du vurderer feirebolig bør Thailand være ditt første alternativ. Glem Brasil, Sør Afrika, Florida osv - ingen av de alterntivene er i nærheten av å oppnå kritisk reisemasse slik Thailand er.

Charterjätten MyTravel redovisar ett rekordresultat för första halvåret. Bakom ökningen står ett kraftigt ökat antal resor resor till Thailand. (Di.se)

June 14, 2006

Dramatikken i gull fortsetter

Gull er i natt notert til USD 541.85, det er et dramatisk fall. I skrivende øyeblikk noteres gull til USD 567.
Vi trodde ikke vi noensinne skulle få se gullet under USD 550 igjen.

Se graf:

June 13, 2006

Gullet under USD 600

Gullet er under USD 600, USD viser styrke. Den seneste tidens styrkedemonstrasjon av den amerikanske dollaren viser at investorer verden over fremdeles har tillit til valutaens verdi.
Vi står ved vår langsiktige anbefaling om å kjøpe gull, og dette er en gyllen mulighet.

Arkitektur: Årets flotteste byggninger

The American Institute of Architects announces its 2006 Honor Awards for architecture. (BusinessWeek)

June 12, 2006

NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt

Lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan føre til enorme kostnader for Norge de neste tiår. Integreringspolitikken må legges om for å unngå alvorlige nasjonaløkonomiske problemer, mener NHO. (Aftenposten)

Denne saken engasjerer voldsomt, saken har fått flere hundre kommentarer på Aftenposten.

June 10, 2006

Hva blir det til med gull?

I en lang periode steg gullprisen mot dollar. Noen mente at dette var feil vinkling, og at det var dollaren som falt. Noen mente at det var et tegn på at dollaren var på vei utfor stupet på grunn av for mye føderalstatlig opplåning i USA. Kanhende de hadde rett. Noen mente at det var begynnelsen på slutten for papirpengesystemet – et pengesystem som går ut på at penger er penger fordi Staten sier at de er det og ikke fordi pengene er basert på underliggende faste verdier. Det er grunn til å tro at dette er feil.

Papirpengesystemets endelikt kommer nok. Krystallkulen som forteller når dette endeliktet kommer, er det ingen som har. Gullets sterke oppgang gjennom flere måneder og påfølgende enda brattere nedgang har nok lite med sviktende tillit til dagens pengesystem å gjøre. Dét vi nylig har vært vidne til er nok snarere rene spekulasjoner. Noen har sett muligheten til å få gevinst ved å investere i gull. Det er i svært liten grad snakk om folk som kjøper gull for å sikre seg mot papirpengesystemets fall.

Kjøp av gull kan fortsatt anbefales som sikring mot papirpengesystemets fall. Slike svingninger som vi har sett nylig, må det nok imidlertid påregnes flere av. Gull for sikring mot papirpengesystemets fall er en langsiktig investering, og det er fare for at det virkelig er lang sikt – ikke den form for ”lang sikt” som politikere og også finansfolk snakker om.

I mellomtiden er det svingninger i gullprisen mot NOK, GBP, USD, EUR, CHF eller hva det måtte være. I mellomtiden går man glipp av avkastning. Når endeliktet en ”vakker dag” (det kan være at været er pent, men forøvrig blir det stort sett stygt) kommer, er det også andre store problemer man får enn at man ikke har nok gull.

June 08, 2006

Dramatisk i kapitalmarkedene

Torsdag 8 juni 2006.
Oslo Børs ned 5,44%, Stockholm ned 4,50% – dette er dramatisk. Alle blør nå, i kveld er det ingen som spretter champagne på byen, snarere spør man seg selv "hvorfor så jeg ikke dette komme?".
Vi ser nå korreksjonen på den vanvittige oppgangen vi har sett de seneste årene. Og det vil uansett bli turbulent en tid fremover nå.
Spørsmålet er hva som skjer på noe sikt. Gullet er notert i dag til USD 607. Faller det under 600 er det på tide å gå inn igjen, vi trodde ærlig talt ikke vi noensinne skulle få se gullet på 500-tallet igjen – noensinne. Nå kan muligheten by seg å komme inn i gull.
Men eiendom står imot, boligmarkedet i Oslo når stadig nye høyder. Det er fascinerende å se hvordan de forskjellige kapitalmarkedene beveger seg ulikt i forhold til hverandre. Vi advarer likevel mot å tro at man har "tjent" en mill eller to bare fordi naboens hus gikk over takst, dette er supermoney som er vanskelig noensinne egentlig å realisere.

Dramatikken vi ser nå kan være "begynelsen på slutten". Før eller senere må vi nemlig få en reaksjon på den enormt ekspansive pengenpolitikken som er ført, spesielt de seneste 10 årene. Det pågår nå en debatt om hvordan Fed vil reagere dersom det smeller. Det er i prinsippet to veier å gå, enten strammer man inn gjennom en kraftig deflasjon og får korrigert økonomien, eller så svarer man med å redde alle mann gjennom å trykke penger i hyperinflasjonstakt.
Vi heller til at Fed vil gå inflasjonens vei, da er det kanskje ikke å så irrasjonelt å gjeldssette seg likevel – gitt at man investerer i noen som holder seg i verdi (hørte vi gull).

Mer om disse tingene og mye mer...

June 07, 2006

Anbefales: BBC World News Radio

Nå som NRK-journalistene streiker sender radiokanalen NRK Nyheter isteden BBC World News Radio døgnet rundt.
Vi lytter på radio i bilen, og BBC er en fornøyelse å lytte til. Det løfter blikket fra det slitsomt navlebeskuende nyhetsbildet og ditto debatten Norge. Som kunder av NRK bør vi kreve at NRK fortsetter å sende BBC World News.


...oppdatert noen timer senere
Vi hadde ikke mer enn skrevet dette stykket da vi fikk vite senere på dagen at britiske journalister nå stiller seg "solidarisk" med norske og nekter at BBC World News blir sendt i norsk radio imens streiken pågår.

Likefullt ønsker vi oss BBC når streiken er over.

June 06, 2006

Satire: Veggimellom hos toppledere

Veggimellom i rødstrømpedepartementetDet går ikke tilstrekkelig Veggimellom i rødstrømpedepartementet med statsfeministisk-fascistiske direktiver til landets almenaksjeselskapers generalforsamlinger om hvordan styrerommene skal se ut.

Det skulle ikke vare lenge før sablene rasles Veggimellom også overfor styrerommene. Dette tyder ihvertfall en melding fra dn.no på.

Rødstrømpedepartementets neste innovasjon blir nok statsfeministisk-fascistiske direktiver om toppledernes kromosomsammensetning. Det stopper nok neppe med dét, for nytenkning er bra. Og Veggimellom må det jo gå. Ellers blir det kjedelig og lite spennende.

Forøvrig er det jo godt med et lite sysselsettingstiltak nå og da. Et selskap kan jo bare ha én toppleder – eller får vi en innovasjon her også? Vi venter i spenning på det statsutvalg hvis medlemmers heltidsgeskjeft er å fordele kromosomer på topplederstillinger. Leve innovasjonen!

Leve den allmektige og detaljregulerende stat og eiendomsrettens undergang!

Ben Bernanke

Fed Chairman Ben Bernankes tale i går fikk markedet til å håpe på renteøkninger. Bernanke sier at Fed vil bekjempe inflasjonen. Dette styrket dollaren, også mot kronen, og svekket gullet. Tvert imot hva vi posisjonerte oss for. Det skal derfor vise seg at dette blir en kamp mellom de fundamentale forhold og kontrærer investorer som oss, og Fed. USD skal fremdeles ned og gullet skal opp, men dette blir en roller coaster ride med mye volatilitet fremover. Man kan spille på volatiliteten, man kan ta posisjoner og sitte på dem eller man kan holde seg utenfor og se det hele an.

June 05, 2006

USD over NOK 6 igjen

Dollaren under NOK 6 varte bare noen timer mandag. Kl 15.30 er den igjen gått over NOK 6 per USD.
Gullet har falt til USD 639,6.

og... kl 16.10 er vi igjen under NOK 6.

USD under NOK 6!

USD er nå igjen notert til under NOK 6.
Denne gangen tror vi det er for godt. USD er i en langsiktig fallende trend. Vi anbefaler å selge USD mot NOK.
Salg av USD mot NOK gir oss dobbel beskyttelse ettersom dette også hedger noe av risikoen ved den høye oljeprisen. WSJ skrev i helgen at OPEC nå senker sin produksjon i påvente av at prisen på olje skal falle.

Vi tror USD skal falle betydelig før den stabiliserer seg på et nytt nivå. Ned mot NOK 5 eller NOK 4.60 er ikke utenkelig.

At dollaren har falt under NOK 6 blir sikkert forsideoppslag i næringslivsavisene og på nett tirsdag.

Gullet bunnet ut på straks under USD 620. Fallet i USD vil følges av tilsvarende oppgang for gull. Vi tror den senere tidens styrke i USD var høyst midlertidig. Dette er tidspunktet å gå inn i gull igjen. Vi kjøper i dag på USD 643.

June 03, 2006

Om likhet og ulikhet

Ludwig von MisesI en artikkel opprinnelig publisert i Modern Age i 1961 reflekterer Ludwig von Mises (1881-1973) over menneskenes likhet og ulikhet.

Artikkelen innleder med:

The doctrine of natural law that inspired the eighteenth century declarations of the rights of man did not imply the obviously fallacious proposition that all men are biologically equal. It proclaimed that all men are born equal in rights and that this equality cannot be abrogated by any man-made law, that it is inalienable or, more precisely, imprescriptible. Only the deadly foes of individual liberty and self-determination, the champions of totalitarianism, interpreted the principle of equality before the law as derived from an alleged psychical and physiological equality of all men.

I artikkelen går von Mises til verks mot konseptet om ”utdanning for alle,” og det han sier om det amerikanske skolesystem kunne like gjerne vært sagt om det norske. Han sier blant annet:

But the success of this plan is merely apparent. It was made possible only by a policy that, while retaining the name "high school," has entirely destroyed its scholarly and scientific value. The old high school conferred its diplomas only on students who had at least acquired a definite minimum knowledge in some disciplines considered as basic. It eliminated in the lower grades those who lacked the abilities and the disposition to comply with these requirements. But in the new regime of the high school, the opportunity to choose the subjects he wished to study was badly misused by stupid or lazy pupils.

Videre reflekterer von Mises over flertallsstyre med blant annet:

Government by the people, i.e., by elected representatives, makes peaceful change possible. It warrants the agreement of public opinion and the principles according to which the affairs of state are conducted. Majority rule is for those who believe in liberty not as a metaphysical principle, derived from an untenable distortion of biological facts, but as a means of securing the uninterrupted peaceful development of mankind's civilizing effort.

Og han fortsetter:

The doctrine of the inborn biological equality of all men begot in the nineteenth century a quasi-religious mysticism of the "people" that finally converted it into the dogma of the "common man's" superiority. All men are born equal. But the members of the upper classes have unfortunately been corrupted by the temptation of power and by indulgence in the luxuries they secured for themselves. The evils plaguing mankind are caused by the misdeeds of this foul minority. Once these mischief makers are dispossessed, the inbred nobility of the common man will control human affairs. It will be a delight to live in a world in which the infinite goodness and the cogenital genius of the people will be supreme. Never-dreamt-of happiness for everyone is in store for mankind.

Von Mises reflekterer videre over overoptimismen for flertallsstyre:

The classical liberals of the eighteenth and nineteenth centuries based their optimistic appreciation of mankind's future upon the assumption that the minority of eminent and honest men would always be able to guide by persuasion the majority of inferior people along the way leading to peace and prosperity. They were confident that the elite would always be in a position to prevent the masses from following the pied pipers and demagogues and adopting policies that must end in disaster. We may leave it undecided whether the error of these optimists consisted in overrating the elite or the masses or both.

Artikkelen kan leses i sin helhet hos mises.org eller i en utvidet utgave i boken Money, Method, and the Market Process (Richard M. Ebeling, red.).

Artikkelen kan også diskuteres i Mises Economics Blog.

June 02, 2006

Krigen om klimaet

Tore Oksholen skriver hos Gemini (Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF):

Det er opplest og vedtatt at klimaet er i dramatisk endring – og at mennesket har skylda. Kan vi være så sikre på det?

Vulkanutbrudd kan avkjøle kloden

I CO2-hysteriet, som ikke for sjeldent kommer til uttrykk, kan det være på sin plass å minne om de ikke-menneskeskapte effekter. Teknisk Ukeblad gjør dette med å melde om muligheten for avkjøling på grunn av vulkanutbrudd.

De f... utlendingene

Teknisk Ukeblad skriver idag på lederplass:

Et internasjonalt marked og et internasjonalt arbeidsliv er nok kommet for å bli. I denne utviklingen har Norge hittil vunnet lottogevinsten. At også andre, slik som polakkene når de kommer hit og tjener noen kroner, får en liten gevinst, kan ikke bli noe problem. Eller er det bare nordmenn som har rett til drømmen om et bedre liv?

June 01, 2006

Noen vakre slott til salgs

Noen vakre slott til salgs rundt omkring i verden.

http://www.wists.com/valerie/Fantasy-Castles

Gull faller til 622

Gullet har falt kraftig og omsettes nå for USD 622. Det spekuleres i at boomen i gull var drevet av kortsiktig spekulasjon og ikke av sviktende tillit til USD. Uansett, den kinesiske sentralbanken blir sagt å være storkjøper av gull. Det er fullt mulig at de plukker opp store volumer nå på fallende priser.
Prisen på gull begynner nå å bli så attraktiv at det er på tide å gå inn igjen. Spesiellt dersom prisen faller under USD 600 bør man vurdere å kjøpe på seg gull.

Den virkelig store oppgangen i gull som vi har spådd og fremdeles forventer er således ikke begynt ennå. Investorer har fremdeles tillit til at USD vil beholde sin verdi. På den måten har dette bullrunnet vært "falskt", og det viser seg at man kan brenne seg kraftig på falske bullrun.

Gullet skal videre opp igjen, spørsmålet er når, og hvor langt det skal falle før det snur.