Islam: Jorden er egentlig flat

Av Per Anton Rønning, gjesteskribent

De fleste vil nok anse jordkloden som rund, eller iallfall pæreformet. Den dreier rundt sin egen akse, samtidig som den går i bane rundt solen.

Hvor mange var klar over at det i islam betraktes som blasfemisk å hevde dette? Selv har jeg med visse mellomrom observert islamske såkalte lærde som ber om at vi ikke-muslimer ikke påstår at jorden er rund, for dette er ansett som krenkende for muslimer.

Hvorfor det? Jo, fordi det står i Koranen at jorden er flat, og det er en krenkelse å motsi Koranen.

I kapittel 71 finner vi to vers som fastslår jordens form:

71:19 Gud har bredt ut jorden for dere som et teppe,
71:20 så dere kan vandre på dens vide veier.

Sist jeg sjekket var et teppe flatt, så denne beskrivelsen av jordens form er nok ganske klar, det burde ikke være noe fortolkningsproblem. Jeg har ikke støtt på noen bortfortolkning av dette ennå, som skulle gi dette et annet meningsinnhold, som bedre samsvarer med det vi ved selvsyn kan konstatere via bilder fra romfartøyer og satellitter: Jorden er faktisk rund.

Samtidig er det på sin plass å minne om kapittel 2, vers 2:

2:2 Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,

Altså, det som står i Koranen er ment slik det står skrevet, det skal følges, og jorden er altså falt. Allah er som kjent ufeilbarlig.

En av islams viktigste teologer og filosofer er perseren al-Ghazali (1058-1111). Dette var en periode der islam ikke ble praktisert på ekte fundamentalistisk vis, og som sådan kan det sies at islam sto relativt svakt. Dette ville al-Ghazali gjøre noe med, så han hevdet at man innen islam ikke måtte befatte seg med gresk filosofi, og at all erkjennelse om verden kan utledes fra Koranen. På den måten fikk al-Ghazali islam inn på det opprinnelige sporet som profeten Mohammed hadde staket ut.

Islam bærer den dag i dag preg av al-Ghazalis opprydding, det er Koranen som gjelder når en muslim skal forstå verden, intet annet. Siden Allah hersker over alle ting, har han også full kontroll med alt som heter fysiske lover, og kan sette disse ut av kraft ved behov. Derfor kan jorden godt være som et teppe som svever rundt i universet.

Vi som har vår bakgrunn i vestlig kultur, som tross alt bygger på rasjonell tenkning, vitenskap og fornuft, vil naturligvis steile over dette. Hvis man søker etter forklaring på hvorfor så få muslimer utmerker seg innen vitenskapen, og så få har mottatt noen nobelpris, vil nok finne forklaringen her. Hvordan skulle f.eks. en muslim som tar Koranen på alvor beregne en rakettoppskyting med mål å nå en annen planet i solsystemet når utgangspunktet er en flat jord formet som et teppe? Jeg ville ikke ha ønsket å bli med på en slik ekspedisjon, for jeg tror ikke det ville gått så bra.

Men siden man innen islam holder Allah først, spiller det åpenbart ingen rolle at deres prestasjonsnivå innen naturvitenskapen er lavt. Allah vet alt best og ser alt og er dertil nåderik hvis man gjør de riktige tingene. Bare man leser Koranen vil man forstå dette.

Dette bør vi kanskje legge litt vekt på når vi tenker over konsekvensene av masseinnvandringen til Europa. De fleste av dem som ankommer har ikke noe selvstendig intellekt, de er kommandert til å følge en bok de kaller hellig, så fra det hold kan man ikke forvente de store, positive bidragene til vår kultur. La meg si det med et bilde: Ingen derfra ville noengang klart å finne opp hverken en datamaskin eller en mobiltelefon.

Som et lite apropos til masseinnvandringen til Europa er det verd å nevne at flere vers i Koranen oppfordrer til, og anbefaler utvandring for Allahs sak.

Jeg tar her som eksempel:

4:100 Den som utvandrer for Guds sak, vil finne mange muligheter på jorden. Hvis noen forlater sitt hus, idet han utvandrer til Gud og Hans sendebud, og så innhentes av døden, da påligger det Gud å utrede hans lønn. Gud er tilgivende, nåderik.

Det er vanskelig å være særlig i tvil om hva som ligger i å utvandre for Guds sak. Det dreier seg om å spre islam, om nødvendig ved vold og skremsler (“kaste skrekk i de vantros hjerter”).

Jeg henviser til flere vers om omhandler samme sak: 8:72, 9:20, 9:199, 9:117, 16:41.

Den som vil lese og studere dette selv, kan henvises til islam.no – korandatabasen.

Lokketonene for å utvandre for Allahs sak er søte, jeg siterer:

16:41 De som utvandret for Guds sak, etter at de hadde lidd urett, vil Vi visselig gi et godt sted å være i denne verden. Men lønnen i den hinsidige er større, om de bare visste,

Dødskulten islam legger hovedvekten på hva en troende muslim kan vente seg i det hinsidige. Vi har alle hørt om de 72 jomfruene som venter i paradiset om man dør for Allahs sak.

Jeg vet ikke om jeg har klart å skissere hvilken betydelig forskjell det er mellom islamsk ideologi og vestlig kultur.

Men for meg er dette nokså opplagt: De som ønsker å gå inn for å bli integrert i det vestlige samfunn, er mer eller mindre frafalne muslimer. Jeg ser ikke hvordan det skulle være mulig for en troende muslim å bli en integrert del av de vantros samfunn. Disse samler seg heller i ghettoer og danner parallellsamfunn som ikke ønsker vestlige personer eller representanter for myndigheter velkommen overhodet. Men de tar gjerne imot de pengene som tilflyter dem gjennom våre sosiale ordninger. Dette ser de på som de vantros skatt til islam, Jizya, for vantro er forpliktet til å bidra til islam gjennom en slik særskatt ifølge dem selv. Husk, islam er den eneste sanne religion, og islams ord er verdens lov.

Share
This entry was posted in Kommentar, Kultur. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

2 Comments