« Ementor selger datter og stiger | Forsiden | Analfabetisme og UNDP (FN) »

September 07, 2005

Norge verdens beste land?

I dag slipper FN sin rapport Human Development Report, HDR, der Norge for femte år på rad blir kåret som nummer én på denne rankinglisten over verdens land. (At Norge er nummer én på listen ble avslørt av FNs talsmann i forrige uke.) Farmann forventer at en rekke medier og politikere vil tolke dette som at Norge er verdens beste land å bo i slik de har gjort tidligere år.

Farmann ønsker å understreke at denne rapporten ikke uten videre kan tolkes som at Norge er verdens beste land å bo i. FNs Human Development Report er nemlig en svært snever undersøkelse med store mangler både i hva som undersøkes og hvordan dette blir målt.

FNs Human Development Report måler tre faktorer for menneskelig utvikling, nemlig bruttonasjonalprodukt per innbygger, kunnskapsnivå (målt som skolegang og leseferdigheter) og forventet levealder. Det er på en indeks med disse tre snevre faktorene at Norge er blitt kåret til verdens beste land.

Bruttonasjonalprodukt

Hovedgrunnen til at Norge havner på plass nummer én er selvfølgelig oljen. Vi opplever nå at oljeutvinningen er på historisk topp og oljeprisene historisk høye. Detter gir enorme oljeinntekter som vises på bruttonasjonalproduktet og dermed også bruttonasjonalprodukt per innbygger, men det sier ganske lite om hva folk faktisk har av midler. Oljeinntektene blir sugd opp av staten til statlig forbruk eller lagt i Oljefondet, noe som ikke gir nytte for innbyggerne i dag. Det høye norske skattenivået gjør også at innbyggerne har relativt lite finansielle midler til disposisjon selv. Staten bruker direkte og indirekte store deler av oljeinntektene på offentlige utgifter i en enrom offentlig sektor som bidrar til et høyt bruttonasjonalprodukt. Når staten i Norge også gir gratis eller subsidiert barnehageplass til nesten alle og eldreomsorg til nesten alle får vi en voldsom verdiskaping som synes på bruttonasjonalproduktet. Men dette er verdiskaping som i mange andre land ville blir gjort privat uten at det var pengetransaksjoner. Dette gjør at det norske bruttonasjonalproduktet er svært høyt uten at det nødvendigvis produseres mer verdier i Norge enn i andre land.

Skolegang, utdannelse og leseferdigheter

Oljerikdommen blir også brukt til å gi gratis utdannelse til alle som sterkt påvirker den andre faktoren i indeksen. Det er selvfølgelig slik at folk i Norge går mye mer og lenger på skole enn hva de ville gjort dersom de selv måtte betale for utdannelsen. Antall år på skole sier heller ikke noe om kvaliteten på utdannelsen.

Levealder

Levealder mener vi er en bra faktor å se på som faktisk kan si en del om menneskelig utvikling. Det er likevel viktig å huske at den norske befolkning er svært homogen og at de er få minoriteter og andre grupper som drar tallet opp eller ned.

Farmann peker på at HDI (indeksen) ikke sier noe som helst om innbyggernes frihet, hverken politisk eller økonomisk frihet. I teorien kunne et despotisk diktatur blitt kåret som nummer én på denne listen dersom landet hadde enorme naturressurser, tvang sine innbyggere til å gå på skole og tvang innbyggerne til kun å spise sunn mat og sunn livsstil for at de skulle leve lenge sier Farmann.no’s redaktør Hans Jørgen Lysglimt.

Farmann understreker at denne indeksen er alt for small og tvetydig til å kunne si at Norge er verdens beste land å bo i. Dette blir også understreket av FN selv som i sin FAQ sier: ”Is the HDI enough to measure a country’s level of development? Not at all. The concept of human development is much broader than what can be captured in the HDI, or any other of the composite indicies in this report.” Oversettelse: “Er Rapporten for menneskelig utvikling nok til å måle et lands utviklingsnivå? Nei, ikke i det hele tatt. Menneskelig utvikling er et mye bredere konsept enn hva denne indeksem kan fange opp, eller noen deler av denne rapporten kan fange opp.”

Se link

Farmann ønsker spesielt å irettesette politikere som vil ønske å bruke denne rapporten i valgkampen for å si at Norge er verdens beste land å bo i. ”Denne rapporten gir rett og slett ikke grunnlag for å si at Norge er verdens beste land å bo i,” sier Farmann.no’s redaktør Hans Jørgen Lysglimt. ”Det denne rapporten sier er at Norge på en indeks med disse tre variablene kommer som land nummer én, hverken mer eller mindre,” sier han videre. ”Vi ønsker å irettesette enhver politiker som vil prøve å bruke dette til sin egen fordel gjennom å påstå at Norge er verdens beste land,” sier Lysglimt.

Diskutér saken på Farmann Forum.

Posted by Farmann at September 7, 2005 07:27 FM

Comments

Post a comment
Remember Me?